YOUTUBE

Seminar Madrid 2017

Shiatsu & Allergie 2013

Seminar Madrid 2017

Tokujiru Namikoshi Sensei

Copyright © European Shiatsu Academy 2016