YOUTUBE

29 april: Update & Coaching

Autoshiatsu onderarm

Shiatsu & Allergie 2013

Seminar Madrid 2017

Seminar Madrid 2017

Tokujiru Namikoshi Sensei

Copyright ©  European Shiatsu Academy 2020